Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Alternatif Tıp

Akupunktur ile Nöralterapi Arasındaki Fark

Ülke­miz­de   akupunktur  son dö­nem­ler­de ar­tan bir il­gi gör­mek­te­dir, çün­kü pek çok yer­de   Sağlık Bakanlığının onay­la­dığı­ eği­tim prog­ram­la­rı başla­tıl­mıştır. Bu ge­liş­me ol­duk­ça se­vin­di­ri­ci­dir. An­cak bu seminerlerde   akupunktur   eğit­men­li­ği yap­mak­ta olan ba­zı […]