Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Kronik Yara

Kronik Yara

Filiz Akupunktur Kliniği‘nde; bir türlü iyileşmeyen kronik yaraların önlenmesine, azaltılmasına veya giderilmesine yönelik olarak, ispatlanmış etkilere sahip  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)  uygulamaları arasında yer alan:

yöntemlerinden biri –veya hastanın kişisel özelliklerine bağlı olarak birkaç tanesi sırayla yahut birlikte– yapılmaktadır. Zira, çoğu zaman tek bir yöntem, problemlerin tamamının çözülmesini için yeterli değildir. Bu yüzden, ihtiyaca göre düzenlenmiş terapi kombinasyonları daha iyi sonuçlar vermektedir. Mesela,  ozon  ile   otolog kök hücre   terapilerini birlikte uygulamak gibi…

Terapilerden en iyi sonuçları alabilmek için hem modern cihazlar kullanılır ve hem de bilimsel olarak seçilmiş -mümkün olduğunca kimyasal içermeyen- aktif maddeler tercih edilir.

Kürler; genelde birkaç seanstan ibaret olsalar da bazı durumlar için tek seans da yeterli olabilmektedir.

İlk ziyaretinizde, çeşitli terapilerden, sizin durumunuza en uygun tedavi önerilecek; tedavi olmaya karar vermeniz durumunda, ilk muayene bedeli tedavi masraflarından düşülecektir.

Kronik Yaralar için  Ozon Terapi

Gerek  majörotohemoterapinin, gerek  minörotohemoterapinin ve gerekse   eksternal ozonun kronik yaralar üzerinde hem farklı hem de ciddi etkileri vardır. Aşağıda sıralanan bu farklı etkileri münasebetiyle, ozon terapinin bu üç çeşidi kronik yaraların tedavisinde genellikle kombine edilerek uygulanırlar:

  • Kronik inflamasyonlarda ortaya çıkan süperoksit radikallerinin tahrip edici etkisini önleyen SOD (Sitokrom Oksidaz Dismutaz) enzimini aktive etme,
  • Yara iyileşmesinde ve tamir mekanizmasında önemli rolü olan TGF-ß (Transforming Growth Faktör-beta) faktörünü artırma,
  • Dokulardaki oksijeni arttırma,
  • Damar proliferasyonuna yardımcı olma,
  • Diyabetiklerde şeker metabolizmasını düzenleme,
  • İmmün sistemi güçlendirerek, vücudun enfeksiyonla mücadelesine yardımcı olma,
  • Anti-mikrobiyal etki,
  • Nekrotik dokunun ozonlu suyla mekanik debritmanı,
  • Özellikle anaerob enfeksiyonlarda, ozon-oksijen ile aerobik ortam oluşturma…

Yara Tedavisi

Yara, cerrahi veya travmatik bir sebeple bütünlüğü bozulmuş olan dokulara denir.

Vücut; yaraları en kısa sürede tamir etmek için kendi iç dinamiklerini harekete geçirerek, yara iyileşmesi diye adlandırılın ve belli biyolojik ve biyokimyasal prensiplerden oluşan standart bir prosedürü uygulamaya sokar.

Siz sorun, biz cevaplayalım!